กองการศึกษา


จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


- ว่าง - สรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวศรีประไพ พรมทะเล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


- ว่าง - อยู่ระหว่างการสรรหาของ อบต.
ผู้ดูแลด็ก


นายยอด เหี่ยมจะบก
คนงานทั่วไป


นางสาวสุภาพร อยู่หมื่นไวย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลยา รัตน์รักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางยุวดี อาจพินิจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรวิมล ปุริเส
ผู้ดูแลเด็ก

นางศตพร ราษีสวย
ผู้ดูแลเด็ก