กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


ว่าง
ครูผู้ดูแลด็ก


นายยอด เหี่ยมจะบก
คนงานทั่วไป


นางสาวสุภาพร อยู่หมื่นไวย
ผู้ดูแลเด็กเล้ก

นางสาวกัลยา รัตน์รักษ์
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางยุวดี พูนหมื่นไวย
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวพรวิมล ปุริเส
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก