กองช่าง


นายปรีชา ชุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นางสาวปวริศา บุญยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายปฐมชัย สุคันธ์
ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายอรรณพ สินมณ๊
ผู้ช่าวยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสายชล สูบกำปัง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิศักดิ์ พูนจันอัด
คนงานทั่วไป