ด้านโครงสร้างการบริการพื้นฐาน

 

ได้ปรับปรุงถนนสายหลักที่ชำรุด (เป็นของ อบจ.) และตามหมู่บ้านต่าง ๆ และถนนซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดีและของบประมาณจาก สส.และจังหวัดในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองกระทุ่ม , บ้านนาตม , บ้านคอกวัว  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านประปาที่สะอาดและใช้อุปโภคบริโภคอย่างรวดเร็ว

     ปัจจุบัน อบต.(โดย นายก อบต.) ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

ได้ดำเนินการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินในเขตพื้นที่ตำบลทุกหมู่บ้าน  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและซ่อมแซมระบบประปา  ขยายการบริการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทั่วถึง

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

จัดให้มีน้ำสะอาด   ให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ รณรงค์ป้องกันให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ

 การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

          ได้มีการจัดให้มีการประชุมสัญจรตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและเข้าถึงความต้องการของประชาชนโดยตรง และการรับทราบการบริหารงานของคณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

 การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมการสืบทอดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประจำปีต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน และให้ความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน

 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนและการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้ และการรณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่โดยการทิ้งลงขยะที่ อบต.จัดเตรียมให้