โครงสร้างองค์กร

 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

1. สำนักงานปลัด อบต.

1.1) งานบริหารทั่วไป

1.2) งานนโยบายและแผน

1.3) งานบุคคล

1.4) งานกฎหมายและคดี

1.5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6) งานสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน

1.7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.8) งานส่งเสริมการเกษตร

 

2. กองคลัง

2.1) งานธุรการ

2.2) งานการเงินและบัญชี

2.3) งานพัสดุและทรัพย์สิน

2.4) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

3. กองช่าง

3.1) งานก่อสร้าง

3.2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.3) งานสาธารณูปโภค

3.4) งานผังเมือง

 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

4.1) งานบริหารการศึกษา

4.2) งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน