หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม

 

ผู้ใหญ่บ้าน
นายประยุทธ   แจนพิมาย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
1. นายทั่ง  เภาจัตุรัส
2. นางรักชนก   หลักดี

สมาชิก อบต.        
1. นางสาวสีไพร    เภาจัตุรัส             
2. นายกุศล    นพพลกรัง

มีครัวเรือน  82  ครัวเรือน  
ประชากรเพศชาย  175  คน
เพศหญิง  161  คน  
รวมทั้งหมด  336  คน