หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว

 

ผู้ใหญ่บ้าน
นายวีระ  บวชสันเทียะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     
1. นางเฉลิมศรี   เทื่อกกระโทก
2. นายวสันต์      แนมขุนทด

สมาชิก อบต.              
1. นาวศิริรัตน์   สมใจ
2. นายณรงค์     บวชสันเทียะ

มีครัวเรือนทั้งหมด  325  ครัวเรือน  
ประชากรชาย   608  คน
เพศหญิง       678  คน
รวม ประชากร  1,286  คน