หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม

 

ผู้ใหญ่บ้าน   -

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  -
 
 
สมาชิก อบต.   
1. นางจินตนา    ขอถือกลาง
2.-


ครัวเรือน    241   ครัวเรือน
ประชากรชาย  468  คน
ประชากรหญิง  541  คน
รวมประชากร  1,009  คน