หมู่ที่ 8 บ้านส้มป่อย

 

ผู้ใหญ่บ้าน  
นายชัยสิทธิ์     วิเศษหมื่นไวย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
1. นายถาวร   ดีหมื่นไวย
2. นายจักรกฤษณ์   ชุ่นเกาะ

สมาชิก อบต.         
1. นายประเสริฐ  สวัสดิพุดซา
2. นางอรทัย      แก้ววงษ์ศา

ครัวเรือนทั้งหมด   31  ครัวเรือน  
ประชากรชาย  78  คน
ประชากรหญิง  67  คน
รวมประชากร  145  คน