หมู่ที่ 9 บ้านนาตม

 

ผู้ใหญ่บ้าน  
นายประเทือง  จ้อยพุดซา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     
1.นายมานิต  แฉล้มในเมือง
2.นางสมนึก  ขาวหมื่นไวย

สมาชิก อบต.          
1.นายประเสริฐ   แฉล้มในเมือง
2.นายบรรเทิง      ปลั่งกลาง
 
ครัวเรือนทั้งหมด  136  ครัวเรือน
ประชากรชาย  235  คน
ประชากรหญิง  245  คน  
รวมประชากรทั้งหมด  480  คน