อำนาจหน้าที่

 

         อบต.หนองกระทุ่มมีหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

                ๑. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)

                ๒. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

                    ๑.) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

                    ๒.) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    ๓.) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                    ๔.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ๕.) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    ๖.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                    ๗.) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ๘.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                    ๙.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย

                ๓. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

                    ๑.) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                    ๒.) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    ๓.) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                    ๔.) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                    ๕.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

                    ๖.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                    ๗.) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

                    ๘.) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                    ๙.) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

                    ๑๐.) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                    ๑๑.) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                    ๑๒.) การท่องเที่ยว

                    ๑๓.) การผังเมือง