สภาพทางสังคม

 

อบต. ได้ส่งเสริมงานด้านกิจกรรมวัฒนธรรม   และงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ  พร้อมกันนี้ได้ให้เงินอุดหนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนกับโรงเรียนต่าง ๆ ใน อบต. และสร้างสนามกีฬาเพื่อให้เด็กเป็นที่เล่นกีฬาและซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและจัดให้มีงานกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น  การจัดทำโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนในด้านการป้องกันยาเสพติด การป้องกันเด็กท้องก่อนวัยอันควรร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ และในเขตตำบล การจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด็กและผู้สูงอายุ แม่หลังคลอด  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล การส่งเสริมด้านกลุ่มสตรีด้านกฎหมายสิทธิสตรีและเด็กที่ถูกกระทำความรุณแรง การส่งเสริมกลุ่มสตรีและครอบครัวอบอุ่น