สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อบต.ได้ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลัก   โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้อบรมและการขยายการตลาดมีตลาดนัดประจำเดือน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งเสริมการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เยาวชน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุตำบล ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจผู้สูงอายุตำบล และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการสนับสนุนการลงทุน การจัดตั้งสถาบันเงินร่วมกับธนาคารออมสินและพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ส่งเสริมการออมทรัพย์เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลหนองกระทุ่ม ทุกแห่ง และการส่งเสริมจ้างแรงงานเด็กเยาวชน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ในเขตตำบล รณรงค์การแยกขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่และเพิ่มรายได้ในแต่ละหมู่บ้าน การส่งเสริมปลูกผักรั้วกินได้ อยู่อย่างพอเพียง