ข้อมูลประชากร

 

จำนวนครัวเรือน  1,914 ครัวเรือน 
จำนวนประชากร ตำบลหนองกระทุ่ม 
จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมประชากร  7,400   คน
*หมู่  1 บ้านหนองหญ้างาม จำนวนครัวเรือน 376 ครัวเรือน/ ประชากร 1,249 คน
*หมู่  2 บ้านหนองโพธิ์   จำนวนครัวเรือน  476 ครัวเรือน/ ประชากร 1,925 คน
*หมู่  3 บ้านพระ  จำนวนครัวเรือน 159 ครัวเรือน/ ประชากร 621 คน
*หมู่  4 บ้านฝ้าย  จำนวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน/ ประชากร 349 คน
*หมู่  5 บ้านช่องลม จำนวนครัวเรือน 82 ครัวเรือน/ ประชากร 336 คน
*หมู่  6 บ้านคอกวัว  จำนวนครัวเรือน 325 รัวเรือน/ ประชากร 1,286  คน
*หมู่  7 บ้านหนองกระทุ่ม จำนวนครัวเรือน 241 ครัวเรือน/ ประชากร 1,009 คน
*หมู่  8 บ้านส้มป่อย จำนวนครัวเรือน 31 ครัวเรือน/ ประชากร 145 คน
*หมู่  9 บ้านนาตม จำนวนครัวเรือน  136 ครัวเรือน/ประชากร 480 คน