ข้อมูลประชากร

 

จำนวนครัวเรือน  4,519 ครัวเรือน 
จำนวนประชากร ตำบลหนองกระทุ่ม 
จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมประชากร  8,981   คน
*หมู่  1 บ้านหนองหญ้างาม จำนวนครัวเรือน 1,153 ครัวเรือน/ ประชากรชาย/หญิง 886/1,043 คน
*หมู่  2 บ้านหนองโพธิ์   จำนวนครัวเรือน  1,078 ครัวเรือน/ ประชากร 921/1,018 คน
*หมู่  3 บ้านพระ  จำนวนครัวเรือน 272 ครัวเรือน/ ประชากร 314/358 คน
*หมู่  4 บ้านฝ้าย  จำนวนครัวเรือน 122 ครัวเรือน/ ประชากร 190/209 คน
*หมู่  5 บ้านช่องลม จำนวนครัวเรือน 145 ครัวเรือน/ ประชากร 215/207 คน
*หมู่  6 บ้านคอกวัว  จำนวนครัวเรือน 1,032 รัวเรือน/ ประชากร 842/921 คน
*หมู่  7 บ้านหนองกระทุ่ม จำนวนครัวเรือน 483 ครัวเรือน/ ประชากร 577/639 คน
*หมู่  8 บ้านส้มป่อย จำนวนครัวเรือน 44 ครัวเรือน/ ประชากร 78/74 คน
*หมู่  9 บ้านนาตม จำนวนครัวเรือน 190 ครัวเรือน/ประชากร 250/239 คน