กองคลัง


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวสุพรรษา สรรวิริยะมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางเกษร พัวพงศ์วิริยะ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาววงเดือน ชุนเกาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวภัทราวดี พะยอมใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกนกรัตน์ สินมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรรณพิมล สนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวศตพร ราษสวย
คนงานทั่วไป


นางสาวพจมาน สาระมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ