กองคลัง


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวสุพรรษา สรรวิริยะมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางเกษร พัวพงศ์วิริยะ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาววงเดือน ชุนเกาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวภัทราวดี พะยอมใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกนกรัตน์ สินมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรรณพิมล สนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


- ว่าง - อยู่ระหว่างการสรรหาของ อบต.
คนงานทั่วไป


นางสาวพจมาน สาระมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ