คณะผู้บริหาร


นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม


นางศิริโฉม ตุลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม


นายณรงค์ บวชสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม


นางจันทร์รัตน์ รัตนสุวรรณ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม


นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม