สำนักปลัด


จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง - สรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางดรุณี มูลทองหลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศรีประไพ พรมทะเล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปตื
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายสิทธิชาย ชิวพิมาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสุเนตร ทองอนงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสามารถ พินิตธรรมนาถ
ภารโรง


นางสาวรดาศา ชาติพุดซา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางประกาย เชิดพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววิศัลยา ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสวก เพ็ชรหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรศักด์ เบี้ยกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวพิลาวรรณ ขอถือกลาง
คนงานทั่วไป


นายวัชรพงษ์ ด่านกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา พุทธปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญวิรพันธ์ บุญนาค
พนักงานขับรถยนต์
นายประเสริฐ ซาติพุดซา
คนงานทั่วไป


นายสุทธิ เพ็ชรหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะนายเขมินทร์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์นายสรายุทธ ขอถือกลาง
คนงานประจำรถขยะนายสมาน พินิตธรรมนาถ
คนงานประจำรถขยะนายเทอดเกียรติ ซาติพุดซา
คนงานประจำรถขยะนายสวนิต ชุ่มชื่น
คนงานประจำรถขยะนายมณเทียร ศรีเมฆ
คนงานประจำรถขยะ