สำนักปลัด


นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปตื
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายมนตรี ยวงทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศรีประไพ พรมทะเล
นักพัฒนาชุมชน


สิบเอกเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไป


นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปตื
นักวิชาการเกษตร


นายสิทธิชาย ชิวพิมาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานชุมชน


นางสุเนตร ทองอนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสามารถ พินิตธรรมนาถ
ภารโรง


นางสาวรดาศา ชาติพุดซา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางประกาย เชิดพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววิศัลยา ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสวก เพ็ชรหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรศักด์ เบี้ยกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวพิลาวรรณ ขอถือกลาง
คนงานทั่วไป


นายวัชรพงษ์ ด่านกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา พุทธปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญวิรพันธ์ บุญนาค
พนักงานขับรถยนต์
นายประเสริฐ ซาติพุดซา
คนงานทั่วไป


นายสุทธิ เพ็ชรหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะนายเขมินทร์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์นายสรายุทธ ขอถือกลาง
คนงานประจำรถขยะนายสมาน พินิตธรรมนาถ
คนงานประจำรถขยะนายเทอดเกียรติ ซาติพุดซา
คนงานประจำรถขยะนายสวนิต ชุ่มชื่น
คนงานประจำรถขยะนายมณเทียร ศรีเมฆ
คนงานประจำรถขยะ