หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง
ปลัด อบต.


ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปรีชา ซุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม