หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง
ปลัด อบต.


จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง - สรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปรีชา ซุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง - สรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม