สมาชิกสภา อบต.


นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
ประธานสภา อบต.


นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
รองประธานสภา อบต.


นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง
เลขานุการสภา อบต.หนองกระทุ่ม


นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางบุญบันดาล ประสงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางวิลาวรรณ คงหมื่นไวย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายจักรพันธุ์ อินทร์หมื่นไวย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายเลี่ยม รักพุดซา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสมชาย สมพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายกุศล นพพลกรัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางสาวสีไพร เภาจัตุรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางศิริรัตน์ สมใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางจินตนา ขอถือกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นางอรทัย แก้ววงษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายประเสริฐ แฉล้มในเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายบรรเทิง ปลั่งกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9