ข้อบัญญัติ อบต.
  | 1   
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบน ทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ อบต.หนองกระทุ่ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 73

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 125

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 113