กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ต่อไป 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
คัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 68