ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 บ้านพระ ทางเข้า อบต.

           โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3  บ้านพระ ทางเข้า อบต. ปริมาณงาน : จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 x 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  จุดที่ 2 ขนาดกว้าง   3.50 x 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 106.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.หนองกระทุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 160