ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาเปิดตัวยู คสล. หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย สามแยก-สระประปา ตำบลหนองกระทุ่ม

           โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาเปิดตัวยู คสล. หมู่ที่  4 บ้านฝ้าย สามแยก-สระประปา ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ปริมาณงาน : กว้าง 0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองกระทุ่มกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 196