ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านพระ ซอยนายสมเกียรติ-วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเม

     ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.หมู่3            โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านพระ ซอยนายสมเกียรติ-วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเมืองนครราชสีมา ปริมาณงาน: กว้าง 2.50  เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา  0.10 เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองกระทุ่มกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 244