ประกาศ-คำสั่ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(อย่งไม่เป็นทางการ)

 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  ๒  คน  เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  นั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  เขตเลือกตั้งที่  ๖  อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด  ดังนี้

                   ๑. จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

หมายเลข

ประจำตัวผู้สมัคร

ได้คะแนน

นายณรงค์  ศรีอภัย

๒๙๑ (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดถ้วน )

นายบุญส่ง  รอดหมื่นไวย

๒๘๖(สองร้อยแปดสิบหกถ้วน )

         

๒. จำนวนบัตรเลือกตั้ง

                   ๒.๑ บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จำนวน  ๑,๐๕๐    บัตร ( หนึ่งพันห้าสิบถ้วน )

                   ๒.๒ บัตรเลือกตั้งที่ใช้  จำนวน      ๖๓๙    บัตร (  หกร้อยสามสิบเก้าถ้วน     )

                   ๒.๓ บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  จำนวน  ๔๑๑    บัตร (  สี่ร้อยสิบเอ็ดถ้วน           )

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

       ( นายจักรเพ็ชร  หาญสันเทียะ )

 

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

         ( นายจักรกฤษ  สุ่นจันทร์ )

 

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

      ( นายธนะวัฒน์  วัชรวิทยานนท์ )  

                                                

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

          ( ด.ต. ฉลอง  แก้วจอหอ )    

  

 (ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

       ( นางสาวมัลลิกา  เสริฐนวลแสง )                                                                                                        

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(อย่างไม่เป็นทางการ)

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  ๒  คน  เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  นั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  เขตเลือกตั้งที่  ๗  อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด  ดังนี้

                   ๑. จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

หมายเลข

ประจำตัวผู้สมัคร

ได้คะแนน

นายไพรัช  ลันขุนทด

๒๗๓(สองร้อยเจ็ดสิบสามถ้วน)

นางยินดี  ตุ่นหมื่นไวย

๑๖๙ (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าถ้วน)

         

๒. จำนวนบัตรเลือกตั้ง

                   ๒.๑ บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จำนวน  ๗๗๕    บัตร ( เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าถ้วน )

                   ๒.๒ บัตรเลือกตั้งที่ใช้  จำนวน  ๔๗๕        บัตร (  สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าถ้วน        )

                   ๒.๓ บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  จำนวน  ๓๐๐     บัตร (  สามร้อยถ้วน                )

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

       ( นายจักรเพ็ชร  หาญสันเทียะ )

 

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

         ( นายจักรกฤษ  สุ่นจันทร์ )

 

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

      ( นายธนะวัฒน์  วัชรวิทยานนท์ )  

                                                

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

          ( ด.ต. ฉลอง  แก้วจอหอ )    

  

 (ลงชื่อ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

       ( นางสาวมัลลิกา  เสริฐนวลแสง )


อ่าน 298