ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม สายโนนมะเขือ

จุดที่ 1  ซอยข้างบ้าน อ.สาธิต  งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า  345.00 ตร.ม.

จุดที่ 2  ซอยบ้านหมวดสมเดช งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  510.00 ตร.ม.

จุดที่ 3  ซอยบ้าน ป.รุ่ง งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.

จุดที่ 4  ซอยบ้านเสือหุ่น งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนอบต.หนองกระทุ่มกำหนด

 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 256