รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมเยาวชนด้านการป้องกันเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    - อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

      โดย พ.ต.อ.สมร  ทองกลาง  ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

    - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยและผลกระทบจากการติดยาเสพติด

      โดย นางสุมาลี  ภู่ลำพงษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

    - กิจกรรมทักษะชีวิต

      โดย นางนริศรา  อินทร์สูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด  อำเภอคลองเมือง  จังหวัดระยอง

      เรื่อง  การส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกวางฮั้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

      เรื่อง โครงการ To Be Number Oneเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 172