ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยติดต่อประสานงานกับ อบต.หนองกระทุ่มร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hn1r8o?fbclid=IwAR3El3Pss9E4gr7-nm1dftJiRIS9_N6nQ7HfrUL-E_RXbX952eYKlSzpmFQ


อ่าน 42