กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นา่งสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุปญา ยันสังกัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวจุฑามาศ อาจอนงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา สุวรรณเสวก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย พูนพิพัฒน์
ผู้ดูแลด็ก
นางสาวกัลยา รัตน์รักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร อยู่หมื่นไวย
ผู้ดูแลเด็ก
นางศตพร ราษีสวย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรวิมล ปุริเส
ผู้ดูแลเด็ก
นายยอด เหี่ยมจะบก
คนงานทั่วไป