กองช่าง


นายปรีชา ชุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวปวริศา บุญยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฐมชัย สุคันธ์
ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอรรณพ สินมณ๊
ผู้ช่าวยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายชล สูบกำปัง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า