ประวัติความเป็นมา

 

สมัยปู่ย่าตายายได้อาศัยอยู่ร่วมกันภายในชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ หนองน้ำ และต้นไม้นานาพันธุ์ แต่ที่มีเป็นจำนวนมาก คือ ต้นกระทุ่ม และต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ในแหล่งน้ำ หนองน้ำและบริเวณรอบ ๆ เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม

        บ้านหนองกระทุ่มเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลหมื่นไวย  จนกระทั่งแยกออกมาเป็นตำบลหนองกระทุ่ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีจำนวน ๙ หมู่บ้าน โดยนายชวน เข็มทอง กำนันตำบลหนองกระทุ่มสมัยนั้น มีการบริหารงานในรูปแบบของสภาตำบลหนองกระทุ่ม

      สภาตำบลหนองกระทุ่มยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๒ ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป