วัด/โรงเรียนในเขตตำบล

 

วัดในเขต อบต. หนองกระทุ่ม    
                   

วัดหนองหญ้างาม บ้านหนองหญ้างาม หมู่ที่ 1
วัดบ้านฝ้าย บ้านฝ้าย  หมู่ที่ 4
วัดหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7


 
โรงเรียนในเขต อบต. หนองกระทุ่ม    
                   
 

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย