แหล่งท่องเที่ยว

 


1. เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างาม เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของวัดหนองหญ้างาม ซึ่งมีความสง่างามสูงตระหง่านเสียดฟ้า ตั้งอยู่ทิศหรดีของวัดบนเนื้อที่ 1 ไร่ ได้ลงมือปลูกสร้างมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 25828 เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงระฆังคว่าสูง 59 เมตร ฐานรอบยาว 28 เมตร มีศาลารายล้อมนอกประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน 59 องค์ มีพระพุทธรูปอริยาบถต่าง ๆ ซึ่งประชาชนตำบลหนองกระทุ่มได้สร้างถวายภายในตัวเจดีย์ชั้นล่าง ปู่โต จอมเกาะ ได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง พระปางไสยาสน์ พระประจำวันต่าง ๆ รวมทั้งพระประธานอีกจำนวนมาก บันได้ทางขึ้นได้สร้างเป็นรูปช้าง ด้านหน้าบันไดทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปปางลีลา และมีทับหลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดได้จากสถานที่ก่อสร้างเจดีย์นี้ประดิษฐานอยู่ให้ญาติพี่น้องชาวพุทธได้สักการะบูชา ใครที่ได้แวะมาตำบลหนองกระทุ่มจะแวะมาสักการะเจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างามเพื่อความเป็นสิริมงคล

 


2. แหล่งโบราณคดีโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  เป็นแหล่งโบราณคดีที่ควรศึกษาเป็นอย่างมาก
  แหล่งโบราณคดีบ้านโคกปราสาท ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดค้นพบเบื้องต้นด้วยความบังเอิญในขณะที่ขุดดินเพื่อวางฐานรากสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ซึ่งได้พบกับซากโครงกระดูกมนุษย์และภาชนะเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น หม้อกันตัด หม้อปากแตร ชาม พาน กำไลหินอ่อน ขวานหินและจากการขุดค้นเพิ่มเติมของเจ้าหน้ากองโบราณคดีที่ 6 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในขณะนั้นก็ได้พบกับหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่น โครงกระดูกมนุษย์ หม้อปากแตร เป็นต้น