ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
        1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านหนองหญ้างามอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ  1.00  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว และหมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่เทศบาลนครนคราชสีมา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว  

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านหนองหญ้างามเป็นพื้นที่ดอน  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม  และคลองไส้ไก่ไหลผ่าน  เหมาะสำหรับการการปลูกพืชผักหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านหนองหญ้างามเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนเยอะที่สุดในตำบลหนองกระทุ่ม  จำนวน  707  ครัวเรือน  เพราะมีการขยายตัวของบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  แต่มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน 760  คน  เป็นอันดับที่  4  ของตำบล  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  252,676  บาท / ปี  มากสุดเป็นอันดับหนึ่ง  แต่รายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปีก็มากสุดของตำบลด้วยเช่นกัน  จำนวน  222,929  บาท

หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านหนองโพธิ์อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ  2.00  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่เทศบาลนครนคราชสีมา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย  

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านหนองโพธิ์เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม  และคลองไส้ไก่ไหลผ่าน  เหมาะสำหรับการการปลูกพืชผักหรือพืชที่ใช้น้ำน้อย  อีกทั้งยังสามารถทำนาได้  เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของหมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์  เป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม  ซึ่งมีการทำนา  เพราะมีคลองลำเหมืองหลวง (คลองช้าง) ไหลผ่าน  เกษตรกรในพื้นที่จึงอาศัยแหล่งน้ำนี้ในการทำนาได้  


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านหนองโพธิ์เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนมากเป็นอันดับสองรองจากบ้านหนองหญ้างาม จำนวน  489  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  833  คน  เป็นอันดับที่  3  ของตำบล  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  143,115  บาท / ปี  มากเป็นอันดับสองรองจากบ้าน หนองหญ้างาม  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปีก็มากเป็นอันดับสองรองจากบ้านหนองหญ้างามด้วยเช่นกัน  จำนวน  103,736  บาท / ปี

หมู่ที่  3  บ้านพระ


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านพระเป็นหมู่บ้านที่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศเหนือ และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  5  บ้านช่องลม , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว  และหมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม  , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  5  บ้านช่องลม  และหมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว  


ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านพระเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ยไหลผ่าน  เหมาะสำหรับการการปลูกพืชผักหรือพืชที่ใช้น้ำ


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านพระเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือน  229  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  728  คน  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปีน้อยที่สุดในตำบล  จำนวน  55,213  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  46,001  บาท / ปี  ซึ่งมีจำนวนหนึ่งครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า  30,000  บาท / ปี  น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  จำนวน  24,000  บาท / ปี

หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านฝ้ายอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  5.00  กิโลเมตร  เป็น  1  ใน  3  ของหมู่บ้านที่ถูกตัดผ่านโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย , ทิศตะวันออก  ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลพุดซา  

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านฝ้ายเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองสาธารณประโยชน์ไหลผ่าน โดยรับน้ำมาจากคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) ที่ผันน้ำออกมาจากคลองบริบูรณ์ พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านฝ้ายเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุดของตำบลหนองกระทุ่ม  จำนวน  399  ไร่  มีครัวเรือนจำนวน  95  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  343  คน  ประชาชนร้อยละ  90  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  71,476  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  44,292  บาท / ปี

หมู่ที่  5  บ้านช่องลม


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านช่องลมอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  3  บ้านพระ  และหมู่ที่  6  บ้านคอกวัว


ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านช่องลมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองบริบูรณ์ , คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)  และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ยไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านช่องลมมีครัวเรือนจำนวน  138  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  400  คน  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  73,211  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  53,585  บาท / ปี

หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านคอกวัวอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  3  บ้านพระ  และหมู่ที่  5  บ้านช่องลม  และทิศตะวันตก  ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก


ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านคอกวัวเป็นพื้นที่ดอน (โคก)  มีคลองบริบูรณ์ , คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)  และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย (จำนวน  2  สาย) ไหลผ่าน  พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านคอกวัวมีจำนวนครัวเรือนมากเป็นอันดับ  3  ของตำบล  จำนวน  446  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์มากเป็นอันดับ  2  ของตำบล  รองจากหมู่ที่  7  บ้านหนอง-กระทุ่ม  จำนวน  1,165  คน  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  73,694  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  59,483  บาท / ปี  อีกทั้งยังมีสถานประกอบการของนายทุนหลายแห่ง  อาทิเช่น  บ้านจัดสรร , โรงแรม , รีสอร์ท , โรงงานกระจกและอลูมิเนียม , โรงงานปูน  และโรงงานไม้  เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  จึงทำให้นายทุนตัดสินใจที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว  ส่งผลดีต่อคนในชุมชน  ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้

หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านหนองกระทุ่มเป็นหมู่บ้านที่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันออก  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  3  บ้านพระ  และหมู่ที่  5  บ้านช่องลม  

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านหนองกระทุ่มเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)  และคลองไส้ไก่ไหลผ่าน  พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านหนองกระทุ่มมีครัวเรือน  จำนวน  339  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์มากที่สุดของตำบล  จำนวน  1,181  คน  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  78,336  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  60,648  บาท / ปี

หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย
ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านส้มป่อยอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  4.60  กิโลเมตร  เป็น  1  ใน  3  ของหมู่บ้านที่ถูกตัดผ่านโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลพุดซา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลพุดซา

 
ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านส้มป่อยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองสาธารณประโยชน์ไหลผ่าน  โดยรับน้ำมาจากคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) ที่ผันน้ำออกมาจากคลองบริบูรณ์ พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านส้มป่อยเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับ  3  ตำบลหนองกระทุ่ม  จำนวน  242  ไร่  มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรน้อยที่สุดของตำบล  มีครัวเรือนเพียง  27  ครัวเรือน  และมีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  111  คน  ประชาชนร้อยละ  90  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  59,099  บาท / ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  16,060  บาท / ปี  ซึ่งรายจ่ายต่อบุคคลต่ำที่สุดของตำบล

หมู่ที่  9  บ้านนาตม


ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านนาตมอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  4.00  กิโลเมตร  เป็น  1  ใน  3  ของหมู่บ้านที่ถูกตัดผ่านโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้แก่  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย , ทิศใต้  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่  และตำบลหนองจะบก , ทิศตะวันออก  ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลพุดซา  


ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านนาตมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองบริบูรณ์ , คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) ที่ผันน้ำจากคลองบริบูรณ์  และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ยไหลผ่าน  พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บ้านนาตมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับ  2  ตำบลหนองกระทุ่ม  จำนวน  308  ไร่  มีครัวเรือนจำนวน  128  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์  จำนวน  435  คน  ประชาชนร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  77,837  บาท /ปี  และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี  จำนวน  21,354  บาท / ปี  ซึ่งรายจ่ายต่อบุคคลต่ำเป็นอันดับ  2  

        2) ข้อมูลด้านการเกษตร

 

 พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เพาะปลูก (ชนิด / ไร่-งาน-ตรว. ) รวม (ไร่-งาน-ตรว).
ข้าว สวนผัก
หมู่ที่  1 - 52 – 0 – 00 52 – 0 – 00
หมู่ที่  2 97 – 3 – 00 9 – 0 – 00 106 – 3 – 00
หมู่ที่  3 23 – 0 – 00 - 23 – 0 – 00
หมู่ที่  4 380 – 3 – 88 18 – 2 – 00 399 – 1 – 88
หมู่ที่  5 42 – 2 – 00 10 – 2 – 00 53 – 0 – 00
หมู่ที่  6 51 – 0 – 00 31 – 1 – 00 82 – 1 – 00
หมู่ที่  7 171 – 2 – 00 - 171 – 2 – 00
หมู่ที่  8 238 – 3 – 39 3 – 2 – 00 242 – 1 – 39
หมู่ที่  9 262 – 0 – 96 46 – 2 – 00 308 – 2 – 96
ผลรวม 1,267 – 3 – 23 171 – 1 – 00 1,439 – 0 - 23


    3) ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
พื้นที่ทำการเกษตรตำบลหนองกระทุ่มอาศัยแหล่งน้ำจากคลองบริบูรณ์ , ลำเหมืองหลวง (คลองช้าง) , ปตร.โพธิ์เตี้ย , ปตร.คนชุม  คลองสาธารณประโยชน์  และคลองไส้ไก่  ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อการเกษตร  ดังนี้

พื้นที่ทำการเกษตร แหล่งน้ำทางการเกษตร
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม - คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม
- คลองไส้ไก่
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ - คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม
- คลองไส้ไก่
หมู่ที่  3  บ้านพระ - คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย - คลองชลประทาน (LMC) จาก คลองบริบูรณ์
- คลองสาธารณประโยชน์
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม - คลองบริบูรณ์
- คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)
- คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว - คลองบริบูรณ์
- คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)
- คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย  2  สาย
หมู่ที่ 7  บ้านหนองกระทุ่ม - คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)
- คลองไส้ไก่
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย - คลองชลประทาน (LMC) จาก คลองบริบูรณ์
- คลองสาธารณประโยชน์
หมู่ที่  9  บ้านนาตม - คลองบริบูรณ์
- คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก คลองบริบูรณ์
- คลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย


    4) ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

พื้นที่ ประเภทแหล่งน้ำ
ประปาผิวดิน บ่อบาดาล สระเก็บน้ำ ฝาย ทำนบ บ่อน้ำตื้น  ห้วย/คลอง โอ่ง (2,000 l) ถังเก็บน้ำ อื่น ๆ
หมู่ที่  1 1 - 1 - - 5 2 20 15 -
หมู่ที่  2 - - - - - 7 1 15 30 -
หมู่ที่  3 - - 1 - - 2 1 12  9 -
หมู่ที่  4 1 - 1 - - 6 2 10  9 -
หมู่ที่  5 1 - 1 - - 2 5 5  7 -
หมู่ที่  6 1 - 1 - - 3 4 18  40 -
หมู่ที่  7 1 - 1 1 - 2 2 15  25 -
หมู่ที่  8 1 - 1 - - 2 2 5  5 -
หมู่ที่  9  1 - 1 -  1  2  2  8  5  -
รวม  7 - 8 1  1  31  21  108  145  -

 

ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
        1) การนับถือศาสนา
ข้อมูลผลการสำรวจการนับถือศาสนา  ประจำปี  2561  จำนวน  6,251  คน  พบว่าประชากรในเขตตำบลหนองกระทุ่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จำนวน  6,244  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.89  รองลงมาคือนับถือศาสนาคริสต์  จำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.10  และคนอายุ  6  ปีขึ้นไป  จำนวน  5,723  คน  ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของตนอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ครบทั้ง  5,723  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา

ศาสนา เพศ รวม (คน) ร้อยละ
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง ร้อยละ
พุทธ 2,695 47.43 3,279 52.46 6,244 99.89
คริสต์ 3 0.05 3 0.05 6 0.10
อิสลาม 1 0.02 0 0.00 1 0.02
ซิกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อื่น ๆ 0 0.00 0 0.03 0 0.00
รวม 2,969 47.50 3,282 100.00 6,251 100.00

แหล่งที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล  ปี  2563

 

ประเพณีและงานประจำปี
    1.) งานประเพณีถวายเทียนพรรษา  จำนวน  4  วัด  จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา
    2.) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  บริเวณที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
    3.) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่  5  ธันวาคม  ของทุกปี  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม
    4.) โครงการทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม
    5.) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม
    6.) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม
    7.) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่  ๑๒ สิงหาคม  ของทุกปี  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนอง-กระทุ่ม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น
 ตำบลหนองกระทุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ พูดภาษาโคราชเป็นภาษาถิ่น และภาษากลาง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่  การจักสานไม้ไผ่  ทำตะกร้า ทำการถนอมอาหาร ปลาร้า ปลาส้ม  

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตำบลหนองกระทุ่มมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตเป็นของที่ระลึกและจัดทำจำหน่ายมาช้านาน ได้แก่
    1. กังหันไม้ไผ่ หมู่ 3 บ้านพระ
    2. ปลาส้ม หมู่ 1 บ้านหนองหญ้างาม
    3. เผือกทอด หมู่ 1 บ้านหนองหญ้างาม