ด้านโครงสร้างการบริการพื้นฐาน

 

    ระบบบริการพื้นฐาน
        1) การคมนาคมขนส่ง
มีถนนสายหลักที่สำคัญ  3  สาย  ได้แก่  ถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส) สาย  205  เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ซึ่งเป็นถนนที่มีการใช้สัญจรระหว่างจังหวัด  การจราจรจะติดขัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวติดต่อกัน , ถนนสายโคกไผ่น้อย – นาตม  เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นถนนที่วิ่งผ่านตำบลหนองกระทุ่มไปตำบลหมื่นไวยเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองนครราชสีมา  และถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน (หน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา  2)  เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  เป็นถนนอีกสายที่มีการจราจรพลุกพล่าน  ใช้ในการเลี่ยงตัวเมืองนครราชสีมา  
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  ที่ใช้ในการสัญจรส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง  ส่วนถนนที่ใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นหินคลุก  รายละเอียดตามตารางแสดงถนนภายในหมู่บ้าน  

ตารางแสดงประเภทและจำนวนถนนแต่ละพื้นที่

 

พื้นที่ ประเภทของถนนในพื้นที่ รวม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย) ลาดยาง (สาย) หินคลุก (สาย) ลูกรัง (สาย)
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม 11 1 - - 12
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ 14 1 - - 15
หมู่ที่  3  บ้านพระ 7 - 2 - 9
หมู่ที่  4  บ้ายฝ้าย 7 - 1 - 8
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม 6 - 1 1 8
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว 11 1 4 - 16
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม 11 - - 2 13
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย 2 - - 1 3
หมู่ที่  9  บ้านนาตม 7 1 4 - 12
รวม 76 4 12 4 96

 

        2) การไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  มีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  9  หมู่บ้าน  ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  4,365  ครัวเรือน  

        3) การประปา
กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา         เพื่อให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มใช้ในการอุปโภคบริโภค  จำนวนทั้งหมด 7  แห่ง  ครอบคลุมทั้ง  9  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  บ้านจัดสรรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  จึงเกิดปัญหาการแย่งน้ำกัน  ทำให้บางครัวเรือนหันไปใช้ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดเขตตำบลหนองกระทุ่ม  และน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค                สาขานครราชสีมา  ก็ได้มีการวางระบบท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคผ่านพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม  ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอุปโภคและบริโภคน้ำของคนในพื้นที่

 

รายละเอียดแสดงระบบประปาภายในเขตตำบลหนองกระทุ่ม

รายการ / ที่ตั้ง ประเภท ปีที่สร้าง ให้บริการในพื้นที่
ประปาบ้านหนองหญ้างาม
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 2542 หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์
ประปาบ้านฝ้าย
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย
ระบบประปาหมู่บ้าน 2543 หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย
ประปาบ้านช่องลม
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 2538 หมู่ที่  3  บ้านพระ
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม
ประปาบ้านคอกวัว
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน   หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว
ประปาบ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 2556 หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม
ประปาบ้านส้มป่อย
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย
ระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย
ประปาบ้านนาตม
หมู่ที่  9  บ้านนาตม
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 2555 หมู่ที่  9  บ้านนาตม


        4)     โทรศัพท์
ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มมีบริการตู้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญของ  TOT  ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะออกมาใช้ตู้หยอดเหรียญ  เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกสบายขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา  เวลาติดต่อก็จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพาในการติดต่อ          5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์
ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มไม่มีบริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  โดยประชาชนตำบลหนองกระทุ่มจะออกไปใช้บริการในเขตของเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเขตตำบลหนองกระทุ่ม  และการสัญจรไปมาก็สะดวกและรวดเร็ว