หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม

 

นายศักดิ์ชัย  ซาติพุดซา

กำนันตำบลหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม

 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 

บ้านหนองหญ้างามอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ เทศบาลนครนคราชสีมา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ , และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

บ้านหนองหญ้างาม เป็นพื้นที่ดอน  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม และคลองใส้ไก่ไหลผ่าน เหมาะสำหรับหารปลูกพืชหรือปลูกผักหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

 

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 

บ้านหนองหญ้างามเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนเยอะที่สุดในตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 707 ครัวเรือน  เพราะมีการขยายตัวของบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น แต่มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตรามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 760 คน เป็นอันดับ 4 ของตำบล มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 252,676 บาท/ปี มากที่สุดเป็นอันดับ 1 แตารายจ้่ายเฉลี่ยบุคคลต่อปีก็มากสุดของตำบลด้วยเช่นกัน จำนวน 222,929  บาท/ปี