หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์

 

นายทร  ชุมศรี
ผู้ใหญ่บ้านหนองโพธิ์หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านหนองโพธิ์อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม  , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ เทศบาลนครนคราชสีมา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม , และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย
 

ลักษณะภูมิประเทศ
 

บ้านหนองโพธิ์ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม และคลองใส้ไก่ไหลผ่าน เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อีกทั้งยังสามารถทำนาได้เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของหมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ เป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ซึ่งมีการทำนา เพราะมีคลองลำเหมืองหลวง (คลองช้าง)ไหลผ่าน เกษตรกรในพื้นที่จึงอาศัยแหล่งน้ำนี้ในการทำนาได้

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
 

บ้านหนองหนองโพธิ์เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนมากเป็นอันดับสองรองจากบ้านหนองหญ้างาม จำนวน 489 ครัวเรือน  มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตรามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 833 คน เป็นอันดับ 3 ของตำบล มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 143,115 บาท/ปี มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจาก บ้านหนองหญ้างาม ด้วยเช่นกัน จำนวน 101,736  บาท/ปี