หมู่ที่ 3 บ้านพระ

 

นายจารุเวช  เพ็ชรหมื่นไวย
ผู้ใหญ่บ้านพระ
หมู่ที่ 3 บ้านพระ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านพระเป็นหมู่บ้านที่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศเหนือ และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม  , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม  , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม , และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านคอกวัว
 

ลักษณะภูมิประเทศ
 

บ้านพระ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย ไหลผ่าน เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำ

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
 

บ้านพระเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 229 ครัวเรือน  มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตรามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 728 คน มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปีน้อยที่สุดในตำบล จำนวน 55,213 บาท/ปี และมีรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 46,001 บาท/ปี ซึ่งมีจำนวนหนึ่งครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท/ปี น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 24,000 บาท/ปี