หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย

 

ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ นายวิชาญ  หวังอ้อมกลาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    
1. นางสุวรรณา   จันทร์หมื่นไวย
2. นายก่วง    แขพุดซา

สมาชิก อบต.          
1. นายประกอบ    อยู่หมื่นไวย
2. นายสมชาย    สมพงษ์

ครัวเรือนทั้งหมด  88  ครัวเรือน
มีประชากรชาย  164  คน
เพศหญิง  185  คน  
รวม  349  คน