หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม

 

นายประยุทธ  แจนพิมาย
ผู้ใหญ่บ้านช่องลม


หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านช่องลม อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 0.50 กิฌลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม  และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม  , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม , และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านคอกวัว
 

ลักษณะภูมิประเทศ
 

บ้านช่องลม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลอง บริบูรณ์ , คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง)  และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย ไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
 

บ้านช่องลมเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 138 ครัวเรือน  มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตรามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 400 คน มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน  73,211 บาท/ปี และมีรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 53,585 บาท/ปี