หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว

 

นายวีระ บวชสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านคอกวัวหมู่ที่ 6  บ้านคอกวัว

 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านคอกวัวอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่หมุ่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านพระ และหมู่ที่ 5 บ้านช่องลม , และทิศตะวันตก  ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง) และเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก

 
ลักษณะภูมิประเทศ

 
บ้านคอกวัว เป็นพื้นที่ดอน(โคก) มีคลองบริบูรณ์ , คลองช้าง(ลำเหมืองหลวง)  มีคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย (จำนวน 2 สาย) ไหลผ่าน และคลองใส้ไก่ไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 
บ้านคอกวัว เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนมากเป็นอันดับ 3 ของตำบล จำนวน 446 ครัวเรือน มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์เป็นอันดับ 2 ของตำบล รองจากหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 1,165 คน มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 73,694 บาท/ปี และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 59,483  บาท/ปี  อีกทั้งยังมีสถานประกอบการของนายทุนหลายแห่ง อาทิเช่น บ้านจัดสรร , โรงแรม , รีสอร์ท ,โรงงานกระจกและอลูมิเนียม , โรงงานปูน และ โรงงานไม้ เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง) จึงทำให้นายทุนตัดสินใจที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลดีต่อคนในชุมชน  ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้