หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม

 นายประคอง  ขอถือกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม


หมู่ที่ 7  บ้านหนองกระทุ่ม

 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านหนองกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านที่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศตะวันออก และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่  ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่หมุ่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย , และทิศตะวันตก  ติดต่อเขตพื้นที่หมุ่ที่ 3 บ้านพระ และหมู่ที่ 5 บ้านช่องลม
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 
บ้านคอกวัว เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มี คลองช้าง(ลำเหมืองหลวง) และคลองไส้ไก่ไหลผ่าน ไหลผ่าน และคลองใส้ไก่ไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 
บ้านหนองกระทุ่ม มีครัวเรือน จำนวน 339 ครัวเรือน มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์มากที่สุดของตำบล จำนวน 1,181 คน มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 78,336 บาท/ปี และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 60,648  บาท/ปี