หมู่ที่ 8 บ้านส้มป่อย

 

 


นายชัยสิทธื์  วิเศษหมื่นไวย
ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย


หมู่ที่ 8  บ้านส้มป่อย

 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านส่มป่อย อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 4.60 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 ของหมู่บ้านที่ถูกตัดผ่าน โดยทางหลวงแผ่นดินของหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง)  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลพุดซา , ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย, และทิศตะวันตก ติดต่อะเขตพื้นที่ตำบลพุดซา

 
ลักษณะภูมิประเทศ

 
บ้านส้มป่อย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองสาธารณประโยชน์ไหลผ่าน โดยรับน้ำมาจากคลองชลประทาน (LMC)  ที่ผันน้ำมาจากคลองบริบูรณ์ พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 
บ้านส้มป่อย เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับ 3 ของตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 242 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนและประชากรน้อยที่สุดของตำบล มีครัวเรือนเพียง 27 ครัวเรือน มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 111 คน  ประชาชนร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 59,099 บาท/ปี และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 16,061  บาท/ปี  ซึ่งรายจ่ายต่อบุคคลต่ำที่สุดของตำบล