หมู่ที่ 9 บ้านนาตม

 

นายประเทือง  จ้อยพุดซา
ผู้ใหญ่บ้านนาตม


หมู่ที่ 9  บ้านนาตม

 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน

 
บ้านนาตม อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 4.00 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 ของหมู่บ้านที่ถูกตัดผ่าน โดยทางหลวงแผ่นดินของหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง)  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย , ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ และตำบลหนองจะบก , ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินของหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง) , และทิศตะวันตก ติดต่อะเขตพื้นที่ตำบลพุดซา

 
ลักษณะภูมิประเทศ

 
บ้านนาตม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองบริบูรณ์ และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC)  ที่ผันน้ำมาจากคลองบริบูรณ์  และคลองส่งน้ำชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย ไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร

 
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 
บ้านนาตม เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 308 ไร่  มีครัวเรือน จำนวน 128 ครัวเรือน มีจำนวนประชารที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 435 คน  ของประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 77,837 บาท/ปี และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ยต่อปี จำนวน 23,354  บาท/ปี  ซึ่งรายจ่ายต่อบุคคลต่ำเป็นอันดับ 2 ของตำบลรองจากหมู่ที่ 8 บ้านส้มป่อย อีกทั้งยังมีสถานประกอบการของนายทุนหลายแห่ง อาทิเช่น โรงแรม , รีสอร์ท , โรงงานซ่อมแซมตัวถังรถยนต์ และ โรงงานไม้ เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง) จึงทำให้นายทุนตัดสินใจที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลดต่อคนในชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้