นโยบายการบริหารงาน

 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๑.๑  ถนน ปรับปรุงถนนสายหลักพร้อมท่อระบายน้ำ  ในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ระชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของการประชาคม และภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม พร้อมกันนั้นจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ๑.๒ ไฟฟ้า บริการเรื่องกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ไห้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน                 
    ๑.๓ แหล่งน้ำน้ำประปา จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งที่ดำเนินการเองและประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
๒. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
     ๒.๑  สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ
     ๒.๒  สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
     ๒.๓  จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
     ๒.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ คนพิการ
๓. นโยบายด้านสาธารณสุข
     ๓.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
     ๓.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่าง ๆตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว                             
     ๓.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
     ๓.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
     ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง
๔. นโยบายด้านการศึกษา
     ๔.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  และระดับปฐมวัย  ทั้งในด้านอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป                            

     ๔.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน
     ๔.๓ ส่งเสริมด้านความรู้กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ    
     ๔.๔ ส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน
     ๔.๕ จัดทุนการศึกษาให้กับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในตำบล  โดยให้กระจายตามหมู่บ้านตามความเหมาะสม
๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     ๕.๑ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง        
     ๕.๒ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้  ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
     ๕.๓ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง
     ๕.๔ สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป
๖. นโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม  ให้คงอยู่ตลอดไป
      ๖.๑ รณรงค์กำจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การทิ้ง การโดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล
      ๖.๒ สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้าน
      ๖.๓ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
      ๖.๔ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับขุมชนและระดับครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก
      ๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
๗. นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท
      ๗.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ในด้านของกีฬา
      ๗.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายของแก่เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
      ๗.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน   จัดงานประเพณีต่าง ๆหรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
      ๗.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบล โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น                         
      ๗.๕ ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
๘. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

      ๘.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

      ๘.๒ รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน

      ๘.๓ รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

๙. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

     ยึดหลกนิติธรรมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้โอกาสในการกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคม

๑๐. นโยบายด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

      เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาและข้อเสนอแนะ ส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดเวทีชี้แจงปัญหา/เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องต่าง ๆ ให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้น