สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    1. ด้านกายภาพ
        1.1) ที่ตั้งของตำบล
ตำบลหนองกระทุ่มเป็น  1 ใน  24  ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  8.00  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ใกล้เคียง  4  แห่ง  ได้แก่  ตำบลพุดซา , ตำบลจอหอ , เทศบาลนครนครราชสีมาและตำบลหนองจะบก   มีพื้นที่ทั้งสิ้น  18.50 ตาราง กิโลเมตร ดังนี้
    • ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลพุดซา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  บริเวณพิกัดเอสบี  835619  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบริบูรณ์ถึงทำนบพุดซา , บริเวณพิกัด เอสบี  838622  ไปทางทิศเหนือตามคันนา  ตามแนวเขตที่ดินราษฎรถึงคลองชลประทานนาตม , บริเวณพิกัดเอสบี  847637  ใช้แนวกึ่งกลางคลองชลประทานนาตมไปตามคลองถึงคลองจิก , บริเวณพิกัดเอสบี  847641  ระยะทางประมาณ  1.00  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนถึงคลองชักเขตติดต่อตำบลจอหอ , บริเวณพิกัดเอสบี  860645   รวมระยะทางทั้งสิ้น  3.00 กิโลเมตร
    • ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลจอหอและตำบลหมื่นไวย  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองจิก  หมู่ที่  4 บริเวณพิกัดเอสบี  860645  ติดต่อกับบ้านกรูด  ตำบลจอหอ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตที่ดินราษฎร  จนถึงท่อระบายน้ำคลองชลประทานนาตม  ติดต่อกับบ้านหนองนาลุ่ม  ตำบลหมื่นไวย , บริเวณพิกัดเอสบี 869637 ระยะทางประมาณ 800.00 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวคลองชลประทานนาตมฝั่งซ้ายจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 (ถนนเลี่ยงเมืองสายสามแยกปัก        –  จอหอ ) ระยะทางประมาณ  400.00 เมตร , บริเวณพิกัดเอสบี  864630  ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถึงฝั่งซ้ายถนน , บริเวณพิกัดเอสบี 864129 ไปทางทิศตะวันตก ไปตามแนวถนนด้านฝั่งซ้ายระยะทาง 400.00  เมตร  วกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเขตที่ดินราษฎรถึงคลองบริบูรณ์  ตามแนวคลองบริบูรณ์ฝั่งซ้ายถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์  วกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวลำเหมืองสาธารณะ  จนถึงบริเวณประตูเปิด – ปิดน้ำคลองชลประทานเขื่อนโพธิ์เตี้ย  และวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงถนนสาธารณะสายโคกไผ่ –  หมื่นไวย  จนถึงจุดตัดกับถนนสายโคกไผ่ – นาตม , บริเวณพิกัดเอสบี  880599 ระยะทาง  1,500.00 เมตร ไปตามถนนสายบ้านหนองหินจนถึงคลองชลประทาน  คนชุม , บริเวณพิกัด 881595 ระยะทาง  400.00 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  7.50  กิโลเมตร
    • ทิศตะวันตก
    ติดต่อเขตตำบลปรุใหญ่และตำบลหนองจะบก  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดบ้านตะคองเก่าเหนือ  ตำบลปรุใหญ่  กับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  บริเวณพิกัดเอสบี  855594  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตตำบลหนองจะบกกับตำบลหนองกระทุ่ม  ตามแนวเขตคลองชลประทานจนถึงถนนสายบ้านหนองกระทุ่ม – บ้านต่างตา, บริเวณพิกัดเอสบี 854064 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายต่างตา –  คอกวัว จนถึงมุมสระน้ำวัดต่างตา , บริเวณพิกัด 854604 เลียบริมสระไปทางทิศตะวันตกถึงถนน คสล. สายต่างตา – คอกวัว ระยะทางประมาณ  100.00  เมตร  และตามแนวเขตคลองชลประทานฝั่งขวาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนเลี่ยงเมืองสามแยกปัก – จอหอ)  ที่  กม. 6+050  ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปที่พิกัดเอสบี  844614 ไปตามคลองชลประทานโพธิ์เตี้ยฝั่งขวาจนถึงประตูเปิด – ปิดน้ำกลางคลองชลประทาน, บริเวณพิกัดเอสบี 847637 วกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงลำบริบูรณ์ ที่พิกัดเอสบี 835619 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 8.50 กิโลเมตร
    • ทิศใต้
ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนนบ้านหนองหินกับถนนคันคลองชลประทานสายโคกไผ่ – คนชุม ระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลหมื่นไวย กับหมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์  ตำบลหนองกระทุ่ม , บริเวณพิกัดเอสบี  881595  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทานเขื่อนคนชุม  สิ้นสุดที่จะตัดบ้านตะคลองเก่าเหนือ  ตำบลปรุใหญ่กับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา บริเวณพิกัดเอสบี  855594  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  6.00  กิโลเมตร

        1.2) ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหนองกระทุ่มเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองและคลองชลประทานไหลผ่านหลายสายเหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชผักสวนครัว

        1.3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู   คือ
    • ฤดูร้อน         ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม
    • ฤดูฝน          ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม
    • ฤดูหนาว       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือนมกราคม

        1.4) ลักษณะของดิน
มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางคือดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนในดินชั้นบน  และดินเหนียวปนทรายถึงดินร่วนเหนียวในดินชั้นล่าง  สภาพการระบายน้ำค่อนข้างเร็วถึงเลว  ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังที่ผิวดินนานระหว่าง  3 - 4  เดือน  ใช้ประโยชน์ในการทำนา  ศักยภาพของกลุ่มชุดดินนี้เหมาะในการทำนามากกว่าที่จะใช้ในการปลูกพืชไร่  พืชผัก  และไม้ผล  แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่อายุสั้น  และพืชผักในช่วงฤดูแล้งหรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวได้  ถ้ามีแหล่งน้ำธรรมชาติเสริม

        1.5) ลักษณะของแหล่งน้ำ
ตำบลหนองกระทุ่มมีลำคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน  จำนวน  4  สาย  ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อแม่น้ำ/คลอง สถานที่แหล่งน้ำไหลผ่าน (หมู่ที่)
1 คลองบริบูรณ์ 9 , 6 , 5
2 คลองช้าง (ลำเหมืองหลวง) 6 ,5 , 7
3 คลองชลประทาน (LMC) จาก ปตร.คนชุม 1 , 2
4 คลองชลประทาน (LMC) จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย 6

 

    2. ด้านการเมือง / การปกครอง
        2.1) เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  ได้ยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลหนองกระทุ่ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๖  ตอนพิเศษ  ๘๒ ง  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๒  และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  เป็นต้นไป มีเนื้อที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ  4,075  ไร่  หรือ  18.50  ตารางกิโลเมตร  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้ปกครองท้องที่ ตำแหน่ง
1 หนองหญ้างาม นายศักดิ์ชัย  ชาติพุดซา กำนัน
2 หนองโพธิ์ นางสาวรัตนาภรณ์  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
3 พระ นายสิทธิชัย  เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
4 ฝ้าย นางสุวรรณา  จันทร์หมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน
5 ช่องลม นายประยุทธ  แจนพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน
6 คอกวัว นายวีระ  บวชสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน
7 หนองกระทุ่ม นางจินตนา   ขอถือกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
8 ส้มป่อย นายชัยสิทธิ์  วิเศษหมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้าน
9 นาตม นายประเทือง  จ้อยพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน

 

        2.2  การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง-กระทุ่ม  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวนหมู่บ้านละสองคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตำบลหนองกระทุ่มได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จำนวน  1  เขตเลือกตั้ง  ให้ถือเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มเป็นเขตเลือกตั้ง  และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง  จำนวน  8  หน่วยเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2555  ดังต่อไปนี้
    1.) หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม  บ้านเลขที่  1            ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่  วัดหนองหญ้างาม
    2.) หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่  หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์  บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่ 218  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่ เต็นท์กลางหมู่บ้าน (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
    3.) หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่  หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์  บ้านเลขที่  219 ถึงบ้านเลขที่  999 สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่ เต็นท์กลางหมู่บ้าน (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
    4.) หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่  หมู่ที่  3  บ้านพระ  และหมู่ที่  5  บ้านช่องลมบ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่  3  บ้านพระ  
บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่  5  บ้านช่องลม
สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
    5.) หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่  หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย , หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย  และหมู่ที่  9  บ้านนาตม
        บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย
        บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย
        บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่  9  บ้านนาตม
        สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
    6.) หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่  หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  123  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่ เต้นท์กลางหมู่บ้าน
    7.) หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่  หมู่ที่ 6 บ้านคอกวัว  บ้านเลขที่  124   ถึงบ้านเลขที่  999  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่ เต้นท์กลางหมู่บ้าน
    8.) หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่  999 (ยกหมู่)  หมู่ที่ 5 บ้านช่องลม สถานที่เลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม