สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม
        1) การศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาภายในเขตตำบลหนองกระทุ่ม  ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากนี้  ก็ยังมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  การขยายการเรียนเป็นศูนย์การเรียนชุมชนไปยังหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น  โดยในเขตตำบลหนองกระทุ่มมีสถานศึกษา  จำนวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย
    1.) ระดับเตรียมอนุบาล  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม  ตั้งอยู่ที่  ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม  หมู่ที่  3  บ้านพระ
    2.) ระดับประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม  และโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  9 บ้านนาตม
    3.) ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  2  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม
    4.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ตารางจำนวนครูและนักเรียนแยกตามสถานศึกษาในพื้นที่

สถานศึกษา

การศึกษา

สังกัด

จำนวนครู (คน)

จำนวนนักเรียน (คน)

ระบบ ระดับ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ๒ ในระบบโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 87 1,260
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในระบบโรงเรียน อนุบาล -ประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 10 163
โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ในระบบโรงเรียน อนุบาล -ประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6 50
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ในระบบโรงเรียน เตรียมอนุบาล อบต.หนองกระทุ่ม  กระทรวงมหาดไทย 5 53
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองกระทุ่ม (กศน.) นอกระบบโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เมืองนครราชสีมา  กระทรวงศึกษาธิการ
2 121
ผลรวม       110 1,680ตารางจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา (คน)
โรงเรียนสุรนารีวิทยา  2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - - 1 2 3 3 3 6 - - -
อนุบาล 2 - - - 5 11 16 4 3 7 - - -
อนุบาล 3 - - - 14 15 29 2 - 2 - - -
ประถมศึกษา 1 - - - 7 4 11 7 3 10 - - -
ประถมศึกษา 2 - - - 12 8 20 1 3 4 - - -
ประถมศึกษา 3 - - - 10 8 18 4 6 10 - - -
ประถมศึกษา 4 - - - 12 9 21 1 1 2 - - -
ประถมศึกษา 5 - - - 11 17 28 4 2 6 - - -
ประถมศึกษา 6 - - - 10 7 17 2 1 3 - - -
มัธยมศึกษา 1 90 138 228 - - - - - - - - -
มัธยมศึกษา 2 94 114 208 - - - - - - - - -
มัธยมศึกษา 3 101 125 226 - - - - - - - - -
มัธยมศึกษา 4 55 114 169 - - - - - - - - -
มัธยมศึกษา 5 50 138 188 - - - - - - - - -
มัธยมศึกษา 6 78 163 241 - - - - - - 57 64 121
รวม 468 792 1,260 82 81 163 28 22 50 57 64 121

 

        ประชาชนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 , ป.7 , ป.6)  จำนวน  1,991  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.85  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 – 5 , ม.4 – 6 , ปวช.)  จำนวน  1,369  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.90  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  และมีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา  จำนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.60   ของจำนวนประชากรทั้งหมด  

 

ตารางจำนวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา ปี 2564

ศาสนา เพศชาย   เพศหญิง   รวม  
  คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ไม่เคยศึกษา 50 0.80 50 0.80 100 1.60
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 153 2.45 122 1.95 275 4.40
ต่ำกว่าชั้นประถมฯ (ป.4,ป.7,ป.6) 98 1.57 89 1.42 187 2.99
ประถมฯ (ป.4,ป.7,ป.6) 940 15.04 1,051 16.81 1,991 31.85
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) 477 7.63 526 8.41 1,003 16.05
ม.ปลาย (มศ.4-5หรือ ม.4-6) 654 10.46 715 11.44 1,369 21.90
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าหรือปวส. 175 2.80 159 2.54 334 5.34
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 408 6.53 549 8.78 957 15.31
สูงกว่าปริญญาตรี 14 0.22 21 0.34 35 0.56
รวม 2,969 47.50 3,282 52.50 6,251 100

 

       2) สาธารณสุข
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าแบบยั่งยืน (สดถย.) เด็กอายุ 0 – 5 ปี  ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  การป้องกันโรคติดต่อ  ให้ประชาชนได้รับการประกันสุขภาพอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง  แต่การบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐยังไม่เพียงพอทั้งสถานที่  และบุคลากร  ตลอดจนวัสดุ เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล  ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ยังไม่สามารถรักษาและควบคุมได้  เช่น  โรคเอดส์ , โรคไข้เลือดออก , โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) เป็นต้น  จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  โดยในเขตตำบลหนองกระทุ่มมีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม  


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ชื่อย่อคือ  รพ.สต.  เดิมคือสุขศาลา  ต่อมาเป็นสถานีอนามัย  ซึ่งให้บริการทางสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน  ถึงปี  2553  จึงได้ยกระดับสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในปัจจุบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม  มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพของชาวตำบลหนองกระทุ่ม  เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่ชาวบ้านรู้จักและนิยมใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ ภารกิจของ รพ.สต. คือ  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หรือระดับปฐมภูมิ (primary care) กับฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงเป็นสถานพยาบาลที่ดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เกิด การดำรงชีพ จนตาย  ได้แก่  การตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น  การฝากครรภ์  การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (การให้วัคซีนเด็ก)  การดูแลโภชนาการ  งานอนามัยโรงเรียน  การคุ้มครองผู้บริโภค  การคัดกรองภาวะผิดปกติต่าง ๆ  การบำบัดรักษาโรคเบาหวาน  ความดันโลหิต  มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก  การดูแลผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และบริการอื่น ๆ ให้กับชุมชน  มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น  13  คน  แยกเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  4  คน , ลูกจ้างวิชาชีพ  จำนวน  3  คน  และลูกจ้างทั่วไป  จำนวน  6  คน

 

ตารางแสดงสุขภาพของประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  7  ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด จำนวนที่สำรวจทั้งหมด ไม่ผ่านเกณฑ์
    จำนวน ร้อยละ
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า  2,500  กรัม 29  คน - -
 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 619  คน - -
 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ติดต่อกัน 27  คน - -
 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2,596 ครัวเรือน - -
 5. ทุกคนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด  บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 2,596 ครัวเรือน - -
 6. คนอายุ  35  ปีขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยง ฯ 3,673  คน - -
 7. คนอายุ  6  ปีขึ้นไป  ออกกำลังการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3  วัน ๆ ละ  30  นาที 5,723  คน - -

 แหล่งที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล  ปี  2559

 

        3) อาชญากรรม
การป้องกันอาชญากรรมเน้นที่การตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน  โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  และจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังสถานที่ราชการและศูนย์วิทยุตลอด  24  ชั่วโมง  คอยรับฟังรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  อีกทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ อบต.หนอง-กระทุ่มร่วมกับสถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม  015  เพื่อออกตรวจตราพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันปัญหาการเกิดอาชญากรรม  
การตั้งจุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่  และช่วงเทศกาลสงกรานต์  (7 วันอันตราย)  ณ  บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองสาย  205 (บายพาส)  ร่วมกับมณฑลทหารบกที่  21 , อำเภอเมืองนครราชสีมา , สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา , โรงพยาบาลค่ายสุรนารี , วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  และมูลนิธิร่วมกตัญญู  พร้อมด้วยกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม.ตำบลหนองกระทุ่ม  เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้น้อยลง


 
        4) ยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนครราชสีมา  จัดตั้งหมู่บ้าน  ชุมชนมั่นคง  ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน  ในหมู่ที่  6 บ้านคอกวัว  ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้าน  ชุมชนมั่นคง  ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองนครราชสีมา  ประจำปี  2559  โดยใช้แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง  ปลอดภัยยาเสพติด 9 ขั้นตอน  ได้แก่

            ขั้นตอนที่  1  :  สืบสภาพชุมชน
            ขั้นตอนที่  2  :  พบปะแกนนำ/ผู้นำธรรมชาติ
            ขั้นตอนที่  3  :  ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก)
            ขั้นตอนที่  4  :  รณรงค์ประชาสัมพันธ์
            ขั้นตอนที่  5  :  คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
            (เวทีประชาคมครั้งที่  2)
            ขั้นตอนที่  6  :  การสร้างภูมิคุ้มกัน
            ขั้นตอนที่  7  :  การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่  3)
            ขั้นตอนที่  8  :  ใช้มาตรการทางสังคม
            ขั้นตอนที่  9  :  รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง


                           
        5) การสังคมสงเคราะห์
ให้ความช่วยเหลือในการสงเคราะห์แก่เด็ก , สตรี , คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ให้มีสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  861  ราย ,   ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับเงินสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  จำนวน  143  ราย  และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  4  ราย
จำนวนผู้สูงอายุ  จำแนกตามช่วงอายุในแต่ละพื้นที่ 

 

จำนวนผู้สูงอายุ  จำแนกตามช่วงอายุในแต่ละพื้นที่

พื้นที่ จำนวนตามช่วงอายุ (ราย) จำนวนรวม (ราย)
ช่วงอายุ (ปี) ช่วงอายุ (ปี) ช่วงอายุ (ปี) ช่วงอายุ (ปี)
60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม 101 36 13 2 152
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ 134 55 26 2 217
หมู่ที่  3  บ้านพระ 53 22 10 1 86
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย 28 24 4 1 57
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม 26 14 1 - 41
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว 107 61 19 4 191
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม 78 47 11 4 140
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย 7 7 3 - 17
หมู่ที่  9  บ้านนาตม 39 21 12 1 73
รวม 573 287 99 15 974

แหล่งที่มา : ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2562

 
จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพ  จำแนกตามแต่ละพื้นที่

พื้นที่  จำนวน  (ราย)
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม 34
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ 53
หมู่ที่  3  บ้านพระ 18
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย 6
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม 5
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว 47
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม 44
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย 1
หมู่ที่  9  บ้านนาตม 8
รวม 216

แหล่งที่มา : ข้อมูลผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  ประจำปีงบประมาณ  2562

 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์  จำแนกตามแต่ละพื้นที่

พื้นที่ จำนวน (ราย)
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม -
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ 2
หมู่ที่  3  บ้านพระ -
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย -
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม 1
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว 1
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม -
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย -
หมู่ที่  9  บ้านนาตม -
รวม 4

แหล่งที่มา : ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจำปีงบประมาณ  2562