ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

พื้นที่ จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
หมู่ที่  1  บ้านหนองหญ้างาม 1,186 957 1,105 2,062
หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์ 1,478 978 1,161 2,139
หมู่ที่  3  บ้านพระ 281 314 363 677
หมู่ที่  4  บ้านฝ้าย 200 229 255 484
หมู่ที่  5  บ้านช่องลม 153 220 199 419
หมู่ที่  6  บ้านคอกวัว 1,111 908 991 1,899
หมู่ที่  7  บ้านหนองกระทุ่ม 529 610 687 1,297
หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อย 48 82 73 155
หมู่ที่  9  บ้านนาตม 200 242 240 482
รวม 5,186 4,280 4,748 9,614

แหล่งที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน มกราคม พ.ศ.  2564

 

 วงอายุและจำนวนประชากร (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง  รวม 
(คน)  %  (คน) % (คน) %
  น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 44 1.03 52 1.10 96 1.07
 1  ปีเต็ม  -  2    ปี 98 2.30 102 2.16 200 2.23
 3  ปีเต็ม  -  5    ปี 212 4.98 178 3.76 390 4.34
 6  ปีเต็ม  -  11   ปี 376 8.83 338 7.13 714 7.94
 12  ปีเต็ม  -  14  ปี 196 4.60 206 4.35 402 4.47
 15  ปีเต็ม  -  17  ปี 172 4.04 161 3.40 333 3.70
 18  ปีเต็ม  -  25  ปี 480 11.27 495 10.45 975 10.83
 26  ปีเต็ม  -  49  ปี 1,637 38.41 1,910 40.30 3,547 39.41
 50  ปีเต็ม  -  60  ปีเต็ม 618 14.50 690 14.56 1,308 14.53
 มากกว่า  60  ปีเต็มขึ้นไป 429 10.07 608 12.83 1,037 11.52
รวม 4,262 100.00 4,740 100.00 9,002 100.00


  
แหล่งที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน มกราคม พ.ศ.  2564