กองคลัง


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฐทิตา บุตรลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางเกษร พัวพงศ์วิริยะ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววงเดือน ชุนเกาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทราวดี พะยอมใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกนกรัตน์ สินมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณพิมล สนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางยุวดี อาจพินิจ
คนงานทั่วไป
นางสาวพจมาน สาระมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ