คณะผู้บริหาร


นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

โทร.094-468-6658


นางศิริโฉม ตุลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม คนที่ 1

โทร.089-426-1100


นายณรงค์ บวชสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม คนที่ 2

โทร.086-725-4175


นางจันทร์รัตน์ รัตนสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

โทร.082-114-3918หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
โทร.080-386-2711


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.087-345-5452


นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.086-250-8351


นายปรีชา ซุ่มพุดซา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-692-4646


นางสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 089-282-8958