สำนักปลัด


นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.087-345-5452


พ.จ.อ.ศิววัฒน์ วิเศษคร้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศิริวรรณ ด้วงคำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุจารี ทะมังกลา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สิบเอกเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าง อยู่ระหว่างรับโอน(ย้าย)/สรรหา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายสมภพ ทองแสงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพวงเพชร ราษีสวย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสุเนตร ทองอนงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสามารถ พินิตธรรมนาถ
ภารโรง
นางสาวรดาศา ชาติพุดซา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางประกาย เชิดพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิศัลยา ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสวก เพ็ชรหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักด์ เบี้ยกระโทก
คนงานทั่วไป
นางสาวพิลาวรรณ ขอถือกลาง
คนงานทั่วไป
นายวัชรพงษ์ ด่านกลาง
พนักงานขับรถยนต์
นายปรีชา พุทธปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญวิรพันธ์ บุญนาค
พนักงานขับรถยนต์
นายประเสริฐ ซาติพุดซา
คนงานทั่วไป
นายสุทธิ เพ็ชรหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะ
นายเขมินทร์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายสรายุทธ ขอถือกลาง
คนงานประจำรถขยะ
นายสมาน พินิตธรรมนาถ
คนงานประจำรถขยะ
นายเทอดเกียรติ ซาติพุดซา
คนงานประจำรถขยะ
นายสวนิต ชุ่มชื่น
คนงานประจำรถขยะ
นายมณเทียร ศรีเมฆ
คนงานประจำรถขยะ